اجرای “طرح نور” ادامه پیدا می کند

اجرای “طرح نور” ادامه پیدا می کند

جرای طرحِ نور منطبق با خواست و ساخت عمومی جامعه و مسئولان اجرایی کشور و براساس وظایف محوله به پلیس بعنوان مجری قانون در کنار دیگر ماموریت‌های امنیتی و انتظامی ، تداوم خواهد داشت.