2 پسر جوان در نقش زن صیغه ای شکارچی مردان هوسران بودند

2 پسر جوان در نقش زن صیغه ای شکارچی مردان هوسران بودند

تعداد زیادی از مردان مشهدی که با وعده ازدواج موقت، در چنگ شکارچیان شبکه های اجتماعی افتاده بودند، بعد از مشاهده زنان جوانی که قرار بود با آن ها ازدواج کنند، دچار حیرت و شوک شدند چرا که آن ها مرد بودند و طعمه های خود را با نرم افزار تقلید صدا به دام می انداختند!