تماس با ما

دفتر مرکزی: مشهد، خیابان احمد آباد، قائم 14، شماره 46

دفتر تهران: پاسداران -بوستان 8،شماره  120-طبقه2-واحد7

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : تکتم صابری مقدم تهرانی 

شماره تماس: 05138444020 شماره نمابر: 05138437711

ایمیل: titrehadeseh@gmail.com