آخرین اخبار

سرنوشت دردناک عروس 14 ساله

سرنوشت دردناک عروس 14 ساله

وقتی پسرم را بعد از 23 سال دوری به آغوش کشیدم ،دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم به گونه ای که بغضم ترکید و اشک هایم به حرف درآمد .

عکس