آخرین اخبار

پدر جلوی چشمان دخترش قاتل شد

پدر جلوی چشمان دخترش قاتل شد

مرد دستفروش که در جریان درگیری با همکارش، وی را به قتل رسانده بود، در حالی محاکمه شد که مدعی است در دفاع از جان خود و دخترش مرتکب قتل شده است

پدر جلوی چشمان دخترش قاتل شد

پدر جلوی چشمان دخترش قاتل شد

مرد دستفروش که در جریان درگیری با همکارش، وی را به قتل رسانده بود، در حالی محاکمه شد که مدعی است در دفاع از جان خود و دخترش مرتکب قتل شده است.

عکس