خاطرخواهی گنده لات ورامین

خاطرخواهی گنده لات ورامین

حوادث رکنا: حکم اعدام و زندان دو گنده لات ورامینی که با همدستی 17نوچه شان در شلیک شبانه، دوستشان را کشته وگوشش را بریده بودند در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.