خودکشی دوباره مهران غفوریان !

خودکشی دوباره مهران غفوریان !

چند روز گذشته فضای مجازی دوباره پر شد از خبر خودکشی مهران غفوریان که این بار این هنرمند مردمی در برابر شایعات سکوت نکرد.

عکس ارتشی ایران جهانی شد

عکس ارتشی ایران جهانی شد

عکس پر از انسانیت یک ارتشی در مرز ایران و افغانستان به جای اینکه مورد ستایش قرار گیرد سعی شد نه تنها به فراموشی سپرده شود بلکه آن را از بیخ و بن نادرست بخوانند.