آخرین اخبار

آتش سوزی در شیرخوارگاه آمنه

آتش سوزی در شیرخوارگاه آمنه

معمولاً سرشماری افراد در آمریکا با احتساب شهروندان و افرادی که کارت سبز را دارند می‌شود و کارمندان فدرال چه نظامی و غیرنظامی که در خارج از کشور خدمت می‌کنند نیز در سرشماری محسوب می‌شوند.

عکس